Django 教程

django

Python下有许多款不同的 Web 框架Django是重量级选手中最有代表性的一位许多成功的网站和APP都基于Django

Django是一个开放源代码的Web应用框架由Python写成

Django遵守BSD版权初次发布于2005年7月, 并于2008年9月发布了第一个正式版本1.0 

Django采用了MVC的软件设计模式即模型M视图V和控制器C


谁适合阅读本教程

本教程适合有Python基础的开发者学习


学习本教程前你需要了解

学习本教程前你需要了解一些基础的 Web 知识及 Python 2.x 基础教程Python 3.x 基础教程

Django 版本对应的 Python 版本

Django 版本 Python 版本
1.8 2.7, 3.2 , 3.3, 3.4, 3.5
1.9, 1.10 2.7, 3.4, 3.5
1.11 2.7, 3.4, 3.5, 3.6
2.0 3.4, 3.5, 3.6, 3.7
2.1, 2.2 3.5, 3.6, 3.7